VEDTÆGTER Tommerup Svømmeklubs Støtteforening.

§ 1

Foreningens navn er: Støtteforeningen TSK

§ 2

Foreningens formål er at støtte Tommerup Svømmeklubs idrætsaktiviteter praktisk og økonomisk.

§ 3

Foreningen er neutral og kan ikke gribe ind i Tommerup Svømmeklubs ledelse.

§ 4

Regnskabet følger kalenderåret.

§ 5

Tegningsberettiget for foreningen: Kassér og formand skal begge have fuldmagt til kontoen.

§ 6

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar og indvarsles på mail og hjemmeside senest 14 dage før afholdelse.

§ 7

Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede. Alle medlemmer i Tommerup Svømmeklub er automatisk medlem af støtteforeningen.

§ 8

Bestyrelsen består minimum af fem medlemmer og en suppleant og et medlem fra Tommerup Svømmeklubs bestyrelse. De seks medlemmer vælges på generalforsamlingen. De fem bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved afstemning gælder simpelt flertal.

Det tilstræbes at der vælges minimum et medlem, der hver har tilknytning til konkurrenceholdet, samt vandpoloholdet.

  • I ulige år afgår to medlemmer, og i lige år afgår tre medlemmer.
  • Endvidere vælges en revisor, samt en revisor suppleant.
  • Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 9

Dagsordnen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:

      a) Valg af dirigent
      b) Formandens beretning til godkendelse
      c) Regnskabsaflæggelse til godkendelse
      d) Fastsættelse af kontingent for det følgende år
      e) Behandling af indkomne forslag
      f) Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 7
      g) Valg af revisor og revisor suppleant
      h) Eventuelt

 
Forslag til punkt e skal være formanden skriftlig i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. 

 

Stemmeret har ethvert medlem som er fyldt 15 år, og som ikke står i kontingentrestance.

Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.

§ 10

Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

§11

Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler Tommerup Svømmeklub. Opløsningen skal godkendes både på en generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling.

 

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Tommerup Hallerne onsdag den 5. november 2008.

Vedtægtsændringer er vedtaget på generalforsamlingen den 6. februar 2019.


Hold i dag

Instagram