Vedtægter for Tommerup Svømmeklub

Vedtægterne er gældende fra 21.02.2024

 

§1 Foreningens navn

Foreningens navn er Tommerup Svømmeklub. Foreningen er hjemmehørende i Fyrtårn Tommerup i Assens Kommune.


§2 Formål

Foreningens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i alle former for svømning, herunder svømning for handicappede, vandpolo, synkronsvømning, livredning, udspring, undervandssvømning m.m.


§3 Hæftelse

Ingen medlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller frivillige hæfter personligt for foreningens forpligtelser. Foreningens medlemmer har ikke krav på foreningens formue eller nogen form for udbytte.


§4 Organisationer

Bestyrelsen afgør, hvilke organisationer klubben skal tilsluttes.


§5 Medlemskab

Alle der vil indordne sig under foreningens vedtægter, kan optages som medlemmer. Som passive medlem kan optages trænere og forældre. Passive medlemmer har samme stemmeret på generalforsamlingen som aktive medlemmer. Medlemmer af klubbens bestyrelse, er automatisk passive medlemmer af klubben.

Alle, der er medlemmer i Tommerup Svømmeklub, er også medlem af Støtteforeningen TSK.


§6 Udelukkelse / Karantæne

Bestyrelsen kan beslutte at udelukke et medlem. En udelukkelse kan ankes på den førstkommende generalforsamling.

Cheftrænerne kan give karantæne til et medlem, og dette skal efterfølgende informeres til bestyrelsen.


§7 Offentlig fremtræden

Intet medlem bør udtale sig på foreningens vegne uden formandens/bestyrelsens tilladelse.

Medlemmer bør altid bære foreningens logo og dragt ved sportslige arrangementer og anden offentlig optræden.


§8 Kontingent

Bestyrelsen fastsætter kontingentet.


§9 Stemmeret og valgbarhed

Kun fremmødte medlemmer over 14 år, samt passive medlemmer, har stemmeret.

Fremmødte medlemmer, forældre til medlemmer og andre interesserede er valgbare til bestyrelsen såfremt man er myndig. En person kan opstille til bestyrelsen uden fremmøde såfremt formanden forinden har modtaget en skriftlig anmodning.


§10 Bestyrelse

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen således at 2 medlemmer vælges ulige år og 3 medlemmer vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Bestyrelsen er ulønnet, men medlemmerne modtager et mindre vederlag for deres arbejde.

Beslutninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal.

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens skøn, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt forlanger det.


§11 Foreningens midler og økonomi

Kassebeholdningen skal henstå på konto i pengeinstitut, evt. girokonto. Kontoen skal lyde på foreningens navn. 
 Kasserer og formand har fuldmagt til kontoen.


§12 Foreningens regnskab

Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12. 


§13 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er Tommerup Svømmeklubs øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes i februar måned. Generalforsamlingen vælger selv en ordstyrer.

På generalforsamlingen skal følgende behandles:

 1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
 2. Beretning af formanden
 3. Regnskabet fremlægges i revideret stand
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  1. I ulige år vælges 2
  2. I lige år vælges 3
  3. Hvert år vælges 2 suppleanter for 1 år
 6. Valg af revisor og suppleant
 7. Eventuelt

Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, træffes ved almindeligt stemmeflertal.


§14 Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling bekendtgøres på hjemmesiden 14 dage i forvejen. Forslag til generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før. Forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside 7 dage før generalforsamlingen. 


§15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.


§16 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 200 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.


§17 Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, såfremt det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Foreningen kan opløses ved forudgående varsel på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling. Foreningens midler skal overdrages til Støtteforeningen TSK i tilfælde af opløsning.

 

Vedtaget på generalforsamling 21.02.2024

Hold i dag

Instagram