STØTTEFORENINGEN TSK

PENGE ER IKKE ALT …. siger man … og hvor er det dog sandt. Det gode kammeratskab i klubben – på rejser og i træningslejre er uvurderlige.
I det ungdomsarbejde kan der bruges mange penge. 

Det er dyrt at rejse, opholdet, bespisningen og andet.

Vi er derfor nogle forældre der har oprettelse en støtteforening – OG NU BEHØVER VI DIN HJÆLP

Tanken med foreningen er, at den skal være et supplement til Tommerup Svømmeklub, som kan træde til ved arrangementer og give økonomisk støtte.
Der skal overhovedet ikke gribes ind i den bestående forening Tommerup Svømmeklubs anliggender.

 
Vores vedtægter ligger på TSK’s hjemmeside som er http://www.tskfyn.dk/ under støtteforening.
Opgaver for støtteforening er bla.:
  • · Sponsorsvømning
  • · Evt. svømmestævne for vores konkurrencesvømmeren)
  • · Salg af julekalendere
  • · Aftaler med OK-kort og Energi Fyn

Der sælges også sponsorater til f.eks. hjemmesiden og roll-up bannere.

Kontingentet er kr. 0,- årligt – og vi vil også meget gerne have en mailadresse på dig så vi kan kontakte dig når vi skal afholde arrangementer i foreningen hvor din hjælpe vil være en rigtig god støtte.

Du kan indbetale direkte på vores konti i Totalbanken
Hovedkonto: Vandpolo: 6880-1079739
Hovedkonto: Konkurrencesvømmere: 6880-1079747

Husk navn, adresse og en mailadresse.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os: Skriv på vores mail: stoet-tsk@tskfyn.dk

Tusind tak for Jeres støtte!

Med sportslig hilsen
Bestyrelsen i Støtteforeningen TSK


VEDTÆGTER Tommerup Svømmeklub´s STØTTEFORENING

§ 1
Foreningens navn er: Støtteforeningen TSK

§ 2
Foreningens formål er at støtte Tommerup Svømmeklub’s idrætsaktiviteter praktisk og økonomisk.

§ 3
Foreningen er neutral og kan ikke gribe ind i Tommerup Svømmeklub’s ledelse.

§ 4
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Regnskabet følger kalenderåret.

§5
Tegningsberettiget for foreningen: Kasser og formand skal begge have fuldmagt til kontoen.

§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden
udgangen af februar og indvarsles på mail og hjemmesiden 14 dage før afholdelse.

§ 7
Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede. Alle medlemmer i Tommerup Svømmeklub er automatisk medlem af støtteforeningen.

§ 8
Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 1 suppleant og 1 medlem fra Tommerup Svømmeklub’s bestyrelse.
De 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen. De 5 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved
afstemning gælder simpel flertal. Det tilstræbes at der vælges minimum et medlem der hver har
tilknytning til konkurrenceholdet samt vandpoloholdet.
- I ulige år afgår 2 medlemmer, og i lige år 3 medlemmer
- Endvidere vælges 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
- Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 9
Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning til godkendelse
c) Regnskabsaflæggelse til godkendelse
d) Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
e) Behandling af indkomne forslag
f) Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 7
g) Valg til revisor og revisorsuppleant
h) Eventuelt
Forslag til punkt e skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret har ethvert medlem som er fyldt 15 år, og som ikke står i kontingentrestance.
Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.

§ 10
Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal af de
fremmødte.

§11
Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler Tommerup Svømmeklub. Opløsningen skal godkendes både på
en generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling.

Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Tommerup Hallerne onsdag d. 5. november
2008.
Vedtægtsændringer er vedtaget på generalforsamlingen 16. februar 2011.