Vedtægter for

TOMMERUP SVØMMEKLUB

 
§ 1.

Foreningens navn er Tommerup Svømmeklub og foreningen er hjemmehørende i Tommeruphallerne i Assens Kommune. 

 

§ 2.

Foreningens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i alle former for svømning, herunder svømning for handicappede, vandpolo, synkro, livredning, udspring, undervandssvømning m.m. 

 

§ 3.

Generalforsamlingen er Tommerup Svømmeklubs øverste myndighed. 

 

§ 4.

Alle der vil indordne sig under foreningens vedtægter, kan optages som medlemmer. Som passiv medlem kan optages alle personer med tilknytning til klubben (f.eks. trænere, forældre til medlemmer m.m.). Passive medlemmer har samme stemmeret på generalforsamlingen, som aktive medlemmer. Klubbens bestyrelse er automatisk passiv medlem af klubben.

Er der tvist omkring udtrykket ”tilknytning til klubben”, afgøres det suverænt af bestyrelsen, om medlemskab skal imødekommes. 

Bestyrelsen kan dog idømme karantæne eller udelukke et medlem. En sådan udelukkelse skal forelægges til godkendelse på den følgende generalforsamling. 
Alle, der er medlemmer i Tommerup Svømmeklub, er også medlem af Støtteforeningen TSK.


§ 5.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Medlemmerne vælges til at repræsentere Dansk Svømmeunion. 

Herudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer samt 1 revisor suppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen vælges for 2 år. Efter 1. år er 3 medlemmer på valg. Efter 2. år er 2 medlemmer på valg. Revisorer afgår skiftevis.  

Bestyrelsen er ulønnet, men medlemmerne modtager et mindre vederlag for deres arbejde. 

 

§ 6.

Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12. Generalforsamlingen afholdes i februar måned og bekendtgøres på hjemmesiden 14 dage i forvejen. Kun fremmødte medlemmer over 14 år har stemmeret. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når en fjerdedel af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

 

 

§ 7.

Generalforsamlingen vælger selv en ordstyrer. Valg af bestyrelsen medlemmer kan ske ved skriftlige forslag og afstemning. Kvalificeret flertal. Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. 

På generalforsamlingen skal følgende behandles:

 1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
 2. Beretning af formanden
 3. Regnskabet fremlægges i revideret stand
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 6. Valg af revisor og suppleant.
 7. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Vedtægtsændringer skal dog vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. 

 

§ 8.

Økonomien: Kassebeholdningen skal henstå på konto i pengeinstitut, evt. girokonto. Kontoen skal lyde på foreningens navn.
Kasserer og formand har fuldmagt til kontoen. 

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§ 9.

Bestyrelsen fastsætter indskud samt kontingent. Restancefrist 1 måned. 

 

§ 10.

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens skøn, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt forlanger det. Bestyrelsen afgør selv, hvilke organisationer klubben skal tilsluttes. 

 

§ 11.

Foreningen kan opløses, såfremt det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. 

Foreningens midler skal overdrages til Støtteforeningen TSK i tilfælde af opløsning.
 

Revideret på generalforsamlingen 25.02.2015

 

 
 
 
 

Tidligere vedtægter: 

Vedtægter for

Tommerup Svømmeklub

 
 

§ 1.

Foreningens navn er Tommerup Svømmeklub og foreningen er hjemmehørende i Tommeruphallerne i Assens Kommune. 

§ 2.

Foreningens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i alle former for svømning, herunder svømning for handicappede, vandpolo, synkro, livredning, udspring, undervandssvømning m.m. 

§ 3.

Generalforsamlingen er Tommerup Svømmeklubs øverste myndighed. 

§ 4.

Alle der vil indordne sig under foreningens vedtægter, kan optages som medlemmer. Som passiv medlem kan optages alle personer med tilknytning til klubben (f.eks. trænere, forældre til medlemmer m.m.). Passive medlemmer har samme stemmeret på generalforsamlingen, som aktive medlemmer. Klubbens bestyrelse er automatisk passiv medlem af klubben.

Er der tvist omkring udtrykket ”tilknytning til klubben”, afgøres det suverænt af bestyrelsen, om medlemskab skal imødekommes. 

Bestyrelsen kan dog idømme karantæne eller udelukke et medlem. En sådan udelukkelse skal forelægges til godkendelse på den følgende generalforsamling. 
Alle, der er medlemmer i Tommerup Svømmeklub, er også medlem af Støtteforeningen TSK.


§ 5.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Medlemmerne vælges til at repræsentere Dansk Svømmeunion. 

Herudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer samt 1 revisor suppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Bestyrelsen vælges for 2 år. Efter 1. år er 3 medlemmer på valg. Efter 2. år er 2 medlemmer på valg. Revisorer afgår skiftevis.  

Bestyrelsen er ulønnet, men kan dog modtage gaver som betaling for sit arbejde. 

§ 6.

Regnskabsåret går fra 01.01 til 31.12. Generalforsamlingen afholdes i marts måned og bekendtgøres på hjemmesiden 14 dage i forvejen. Kun fremmødte medlemmer over 14 år har stemmeret. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når en fjerdedel af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

 

§ 7.

Generalforsamlingen vælger selv en ordstyrer. Valg af bestyrelsen medlemmer kan ske ved skriftlige forslag og afstemning. Kvalificeret flertal. Alle beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig. 

På generalforsamlingen skal følgende behandles:

 1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere.
 2. Beretning af formanden
 3. Regnskabet fremlægges i revideret stand
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 6. Valg af revisor og suppleant.
 7. Eventuelt
 

Forslag til generalforsamlingen og forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Vedtægtsændringer skal dog vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. 

§ 8.

Økonomien: Kassebeholdningen skal henstå på konto i pengeinstitut, evt. girokonto. Kontoen skal lyde på foreningens navn. Kasserer og formand har fuldmagt til kontoen. 

§ 9.

Bestyrelsen fastsætter indskud samt kontingent. Restancefrist 1 måned. 

§ 10.

Bestyrelsesmøde afholdes efter formandens skøn, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt forlanger det. Bestyrelsen afgør selv, hvilke organisationer klubben skal tilsluttes. 

§ 11.

Foreningen kan opløses, såfremt det vedtages på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede. 

Foreningens midler skal overdrages til Støtteforeningen TSK i tilfælde af opløsning.
 

Revideret på generalforsamlingen 29. marts 2011