VEDTÆGTER Tommerup Svømmeklub´s STØTTEFORENING
§ 1
Foreningens navn er: Støtteforeningen TSK
§ 2
Foreningens formål er at støtte Tommerup Svømmeklub’s idrætsaktiviteter praktisk og økonomisk.
§ 3
Foreningen er neutral og kan ikke gribe ind i Tommerup Svømmeklub’s ledelse.
§ 4
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Regnskabet følger kalenderåret.
§5
Tegningsberettiget for foreningen: Kasser og formand skal begge have fuldmagt til kontoen.
§6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 
udgangen af februar og indvarsles på mail og hjemmesiden 14 dage før afholdelse.
§ 7
Som medlemmer af foreningen optages alle interesserede. Alle medlemmer i Tommerup Svømmeklub er automatisk medlem af støtteforeningen.
§ 8
Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 1 suppleant og 1 medlem fra Tommerup Svømmeklub’s bestyrelse. 
De 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen. De 5 bestyrelsesmedlemmer har alle stemmeret og ved 
afstemning gælder simpel flertal. Det tilstræbes at der vælges minimum et medlem der hver har 
tilknytning til konkurrenceholdet samt vandpoloholdet.
- I ulige år afgår 2 medlemmer, og i lige år 3 medlemmer
- Endvidere vælges 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
- Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§ 9
Dagsordenen skal på generalforsamlingen have følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beretning til godkendelse
c) Regnskabsaflæggelse til godkendelse
d) Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
e) Behandling af indkomne forslag
f) Valg til bestyrelsen efter reglerne i § 7
g) Valg til revisor og revisorsuppleant
h) Eventuelt
Forslag til punkt e skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Stemmeret har ethvert medlem som er fyldt 15 år, og som ikke står i kontingentrestance. 
Såfremt et medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette foregå.
§ 10
Eventuelle vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamlingen og vedtages med 2/3 flertal af de 
fremmødte.
§11
Opløses foreningen tilfalder eventuelle midler Tommerup Svømmeklub. Opløsningen skal godkendes både på 
en generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling.
Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling i Tommerup Hallerne onsdag d. 5. november 
2008.
Vedtægtsændringer er vedtaget på generalforsamlingen 16. februar 2011.